Ochrana osobních údajů

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ MatchaTea.bio
 2. Kyosun s.r.o. IČO: 24727890, se sídlem: Trmická 836/1, Praha 9, 19000 (dále jen „Kyosun“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost.
 3. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.
 4. OBSAH
 5. Kdo určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány?
 6. Jaké osobní údaje zpracováváme?
 7. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?
 8. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“
 9. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
 10. Předání Vašich osobních údajů mimo členské státy Evropské unie
 11. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
 12. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
 13. Kdo určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány?
  • My v Kyosun s.r.o. (dále společně jen „my“) určujeme za jakým účelem a jakými prostředky budou Vaše osobní údaje zpracovávány, tedy zejména shromážděny, zaznamenány, tříděny a popř. zpřístupněny, a také za řádné provádění takového zpracování Vašich osobních údajů odpovídáme.
  • Tato naše úloha vyplývá z našeho postavení správce osobních údajů (dále jen „správci“), neboť provozujeme eshop www.matchatea.bio a vykonáváme kontrolu nad zpracováním Vašich osobních údajů.
  • Svá práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů, která Vám náleží z titulu Vašeho postavení subjektu údajů, můžete vykonávat u Matcha Tea. Dále nás můžete také kdykoliv kontaktovat s dotazem ohledně zpracování Vašich osobních údajů, a to způsobem uvedeným v části H. „Jak lze uplatnit jednotlivá práva?. Do zpracování Vašich osobních údajů mohou být zapojeny další osoby včetně správců a zpracovatelů osobních údajů, které jsou uvedeny v části E „Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?.
 14. Jaké osobní údaje zpracováváme?
  • Je pro nás důležité, abyste věděl/a, jak a k jakým účelům Vaše osobní údaje zpracováváme. V následující části Vám přiblížíme, o jaké osobní údaje jde, včetně příkladů:
   1. Kontaktní údaje
    • Zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail jsou nezbytné k tomu, abychom Vám byli schopni svou komunikaci doručit. Jinak byste se nemusel/a o naší nabídce dozvědět.
   2. Identifikační údaje
    • Především jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, abychom měli jistotu, že kontaktujeme skutečně tu správnou osobu. Navíc bychom Vás rádi oslovovali Vaším jménem.
   3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme
    • Osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí od Vás samotných, a to Vaším souhlasem, který nám udělujete na stránkách matchatea.bio.
    • Další osobní údaje získáváme v rámci naší činnosti, přičemž se jedná zejména o odvozené údaje z Vámi poskytnutých údajů.
   4. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
    • V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu pro různé účely a v různém rozsahu.
    • S Vaším souhlasem, který jste nám udělili při registraci na rondo.cz nebo i následně kdykoliv po Vaší registraci, zpracováváme Vaše osobní údaje za účely, ke kterým se souhlas udělili. Jedná se o následující účely zpracování:
     1. Podpora a propagace našich služeb a příprava anonymizovaných analýz o Vašem zákaznickém chování.
      • Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v části B pod písmeny a, b.
      • Vaše osobní údaje takto zpracováváme například v rámci průzkumů spokojenosti, připomínek životního jubilea a při přípravě a zasílání obchodních nabídek elektronickými prostředky.
      • Podrobné informace o předávání Vašich osobních údajů naleznete v části E „Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
     2. Podpora, propagace a registrace do Matcha Premium a produktů a služeb, včetně profilování a příprava anonymních analýz o zákaznickém chování.
      • Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v části B pod písmeny a, b, c.
      • Abychom Vám mohli Matcha Premium personalizovat, výše uvedené údaje analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme.
      • Takto můžeme použít rovněž údaje o Vašem chování v Klubu Matcha Premium, které jsme získali před tím, než jste se zaregistrovali, a můžeme sbírat údaje o Vašem chování v Klubu Matcha Premium. V rámci takového zpracování Vašich osobních údajů dochází k tzv. marketingové zpracování dat. Pod tím si můžete představit statistické a matematické analýzy s cílem získat vhled do chování uživatelů a odhadnout jeho budoucí chování či obchodní potenciál, dále profilování uživatele, různé segmentace, reporting apod. Zpracování může být jak manuální, tak automatizované.
      • Vaše osobní údaje takto zpracováváme například v rámci průzkumů spokojenosti, připomínek životního jubilea a při přípravě a zasílání našich obchodních nabídek elektronickými prostředky.
 • Pro tyto účely zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání Vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu 1 roku ode dne Vaší poslední interakce s námi. Interakcí je myšleno udělení souhlasu a dále pak uskutečnění nákupu na matchatea.bio a dále pak aktivní účast v Klubu Matcha Premium a spotřebitelské soutěži Rondo. Uvedená doba se nevztahuje na anonymizované údaje, které již nejsou osobními údaji.

 

 1. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
  • Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správci (vizte část A „Kdo určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány?). To znamená, že my určujeme za jakým účelem a jakými prostředky budou Vaše osobní údaje zpracovávány, tedy zejména shromážděny, zaznamenány, tříděny a popř. zpřístupněny, a také za řádné provádění takového zpracování Vašich osobních údajů odpovídáme.
  • Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části D „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?. Takovými zpracovateli jsou:
   1. provozovatelé marketingových nástrojů, jako je Facebook, Inc, Google, Inc. a Seznam.cz, a.s., kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro Vás;
 1. Předání Vašich osobních údajů mimo členské státy Evropské unie
  • V rámci předání údajů našim zpracovatelům, uvedeným v části E „Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?, můžeme Vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropskou unii, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF
 2. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
  • Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:
   1. Odvolání souhlasu
    • Veškeré souhlasy, které získáváme, jsou zcela dobrovolné a nejste povinni je poskytnout.
    • Neudělení nebo odvolání souhlasu pro některý ze shora uvedených účelů v části D „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?však nebude mít vliv na možnost zasílání našich obchodních/ marketingových sdělení v souladu s naším oprávněným zájmem (vizte shora uvedený účel pod písm. e) „Podpora a propagace našich služeb“).
    • Ve všech případech zpracování založených na souhlasu jej můžete odvolat prostřednictvím zaslání emailu na adresu info@matchatea.bioOdvolání je nutné odeslat z Vašeho registračního emailu, abychom mohli ověřit, že jste to opravdu Vy.
    • Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.
   2. Právo na přístup
    • Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů Matchatea.bio“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.
   3. Právo na opravu
    • Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
   4. Právo na výmaz
    • V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
     • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
     • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
     • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (vizte níže část pod bodem. 6) „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo
     • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
    • Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (vizte část D „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).
   5. Právo na omezení zpracování
    • V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů, a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:
     • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
     • Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl/a);
     • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
     • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v této části pod bodem. 6) „Právo vznést námitku proti zpracování“). Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.
 1. Právo na přenositelnost
  • Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám/sama poskytl/a a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy (vizte část D „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.
 2. Právo vznést námitku proti zpracování
  • Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (vizte část D „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?) Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
  • Námitku můžete podat proti zpracování za následujícími účely: Podpory a propagace našich služeb, Přípravy anonymizovaných analýz.
 3. Právo podat stížnost
  • Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • Souhlas můžete odvolat prostřednictvím zaslaného emailu na adresu info@matchatea.bio. Je důležité v případě odvolání souhlasu, abyste psali z registračního emailu, abychom mohli ověřit, že jste to opravdu Vy. Odvoláte-li souhlas u spol. Kyosun s.r.o. , nebo u některé ze spolupracujících třetích stran, bude se toto odvolání vztahovat i na ostatní společnosti, což znamená, že žádná z nich nebude po tomto datu moct dál zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely uvedené v souhlasu. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a to ani na základě případně dříve udělených marketingových souhlasů nebo případných specifických marketingových souhlasů. Tyto případné další marketingové souhlasy tedy rovněž budeme považovat za odvolané.
 1. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
  • Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na naše zákaznické centrum dostupné na adrese info@matchatea.bioVaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.
  • Formuláře k uplatnění práv
  • Abychom Vám ještě více usnadnili uplatnění Vašich práv, můžete využít formuláře, které jsou dostupné na stránce o nás.